Den här sidan använder cookies. Genom att fortsätta accepteras ditt samtycke. Learn more

134.2m FM

Mediehus kan avlyssnas

opinion

De lagar som ändrats är lagen   Den nya lagen är lagen   Lagändringarna innebär i korthet att Försvarets radioanstalt FRAvilket regeringen bestämt, ges rätt att bedriva signalspaning på kabelburen trafik som passerar Sveriges gränser, vilket bland annat innefattar Mediehus kan avlyssnas - samt en stor del av Internettrafiken.

Förslaget lades fram av försvarsminister Mikael Odenberg moderat Mediehus kan avlyssnas, som i sin tur hade övertagit ärendet från den tidigare socialdemokratiska regeringen [ 1 ] promemorian [ 2 ] gavs ut i juliinför Sveriges riksdag den 8 mars Det finns ytterligare lagar och förordningar som reglerar FRA: Regeringen motiverade förslaget med att man ville underlätta bekämpningen av terrorism och transnationell brottslighet.

I propositionen föreslås också en ny lag om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet. Lagen omfattar signalspaning för försvarsunderrättelseändamål, oavsett om signalerna befinner sig i etern eller i tråd. Förslaget innehåller flera regler till skydd för den enskildes integritet. Signalspaning sker efter inriktning från regeringen eller berörda myndigheter. Ett särskilt tillståndsförfarande föreslås för myndigheternas inriktningar.

Stora mediehus kan avlyssnas av...

Vidare föreslås Mediehus kan avlyssnas om när uppgifter skall förstöras och hur rapportering skall ske. De sökbegrepp som skall användas, liksom att förstöring och rapportering sker i enlighet med lagens bestämmelser, skall kontrolleras i särskild ordning.

Den myndighet som kontrollerar verksamhet föreslås få möjlighet att besluta att inhämtning skall upphöra och inhämtat material förstöras.

Vidare föreslås att ett integritetsskyddsråd inrättas. För att möjliggöra inhämtning av signaler i elektronisk form föreslås vissa nya regler i lagen I propositionen föreslogs också en ny bestämmelse i sekretesslagen Den nya bestämmelsen innebar att sekretess skall gälla hos Försvarsmakten i försvarsunderrättelseverksamheten och den militära säkerhetstjänsten samt hos Försvarets Mediehus kan avlyssnas i försvarsunderrättelse- och säkerhetsverksamheten för uppgift om enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till den enskilde lider skada eller men.

Den skånska riksdagsledamoten Tina Acketoft...

Så länge telefon och telegraf funnits i Sverige har också myndigheterna berett sig möjlighet till hemlig avlyssning. Så skulle enligt Telelagen SFS Vid sidan av de möjligheter till avlyssning som reglerades i telelagen hade Försvarets radioanstalt Försvarsmakten och de andra myndigheter som regeringen bestämmer rätt att bedriva avlyssning.

Denna avlyssning reglerades i Lagen om försvarsunderrättelseverksamhet SFS I intervjun säger Campbell:. Campbell säger också att Sverige idag är en lika viktig samarbetspartner Mediehus kan avlyssnas gäller internetövervakning för USA och Storbritannien som Israel.

Propositionen behandlades en första gång 14 juni med röstresultatet — för förslaget, men då propositionen rörde mänskliga fri- och rättigheter krävdes en majoritet om fem sjättedelar för att lagförslaget skulle gå igenom. Minoritetens yrkande på vilandeförklaring i ett år antogs då genom omröstningen. Oppositionspartierna SocialdemokraternaVänsterpartiet och miljöpartiet meddelade före voteringen att man tänkte rösta nej till propositionen.

I riksdagen hölls Mediehus kan avlyssnas om propositionen den 17 juni Den 18 juni genomfördes en första votering där det som väntat röstades "Mediehus kan avlyssnas" yrkandet om en återremiss. Mediehus kan avlyssnas att försvarsutskottet behandlat ärendet under eftermiddagen togs frågan upp för ny debatt och efterföljande votering i riksdagen senare samma kväll där propositionen vann bifall med rösterna mot ; 67 ledamöter var frånvarande vid omröstningen och en närvarande ledamot avstod från att rösta.

Två närvarande borgerliga ledamöter underlät att stödja propositionen, nämligen folkpartisten Camilla Lindbergsom röstade nej, och partikollegan Birgitta Ohlsson som lade ner sin röst. Bland de övriga borgerliga ledamöter som tidigare motsatt sig FRA-lagen röstade centerpartisterna Fredrick Federley och Mediehus kan avlyssnas Johansson ja till det omarbetade förslaget, medan folkpartisten Cecilia Wikström var frånvarande liksom moderaten Mediehus kan avlyssnas Sigfrid.

Den 25 september meddelade regeringen att man träffat en uppgörelse inom allianspartierna om tillägg till FRA-lagen som skärper integritetsskyddet. Vidare har Regeringen inför Riksdagen tagit fram de villkor som måste uppfyllas för att signalspaning skall få användas. I slutet av februari inkom remissvar rörande den förändrade FRA-lagen. Hovrätten över Skåne och Blekinge kritiserade lagen på flera punkter och Tullverket poängterade att man nu inte kan få information direkt från FRA längre, utan måste gå via Regeringen, Regeringskansliet eller Försvarsmakten.

Datainspektionen kritiserade FRA-lagen primärt utifrån integritetsaspekter och ifrågasatte huruvida den domstol som skall bedöma vad som skall kunna spanas på verkligen är en oberoende domstol - samma kritik har tidigare framförts från andra remissinstanser. Säpo kritiserade också uppgörelsen eftersom de i enlighet med den inte längre kan beställa information direkt ifrån FRA. Säpo menar, enligt en artikel i Svenska Dagbladetatt "kompromissen innebär att deras möjligheter att skydda samhället mot terrorism och främmande makters olovliga underrättelseverksamhet försämras.

Riksdagen röstade den 14 oktobermed siffrorna motja till den uppdaterade FRA-lagen.

Det här kan bli ett...

Riksdagen röstade därmed för de förändringar som Regeringen tidigare presenterat Mediehus kan avlyssnas att stärka integritetsskyddet i lagen. Den 17 juni Mediehus kan avlyssnas det att Electronic Frontier Foundationen USA-baserad organisation som bevakar civilrättsliga frågor kring internetanvändande, hävdar att Sverige med den nya lagen får den mest långtgående lagstiftningen på signalspaningsområdet bland världens alla demokratiska länder.

Lagen har även kritiserats för att urholka meddelarskyddet samt att den strider mot Europakonventionensom sedan har särställning i svensk lag. Denna syn delas av bland andra Per Broström, folkrättsjurist vid Försvarshögskolan. Förre chefen för Säkerhetspolisen Anders Eriksson har, i en intervju i Dagens Nyheter den 12 junikritiserat lagen som han anser brister svårt vad gäller rättssäkerheten samt ifrågasatt huruvida den är förenlig med svensk grundlag.

I en intervju i Dagens Nyheter den 17 juni hävdar Magnus Norellforskare i terrorism vid Totalförsvarets forskningsinstitutatt det Mediehus kan avlyssnas finns något hot mot Sverige som kan motivera lagen. Såväl Tidningsutgivarna [ 34 ] som Svenska Journalistförbundet [ 34 ] och European Federation of Journalists [ 35 ] är motståndare till lagen som man anser strider mot grundlagens källskydd och meddelarfrihet.

Mediehus kan avlyssnas. Många av...

Även Reportrar utan gränsers svenske ordförande Jesper Bengtsson har uttryckt stark kritik mot lagen. Motståndet på Internet är stort, i synnerhet bland bloggarnågonting som har uppmärksammats av ett flertal större dagstidningar. Per Wirtén kritiserade i SVT den 17 juni de svenska medierna för att ha svikit sitt uppdrag genom att inte lyfta frågan förrän det hade blivit en personstrid och dramatik.

Professorn i praktisk filosofi, Per Bauhnmenade i en kommentar i Svenska Dagbladet den 24 juni att det mest anstötliga med FRA-lagen är att den jämställer vänner och fiender: Den 19 augusti startade Svenska Dagbladet en artikelserie: Först ut var filosofen och juristen Lena Halldenius som i en artikel den 19 augusti menar att genomdrivandet av FRA-lagen gjort att Sverige åsidosatt sin egen grundlag.

Är det alls "Mediehus kan avlyssnas" med demokrati att ge all makt till en stat som bara kan erbjuda en metod men som saknar mandat? I augusti anmäldes FRA-lagen till EU-kommissionen av forskaren Robin Lööf vid Europeiska universitet i Florens då lagen enligt honom strider emot den fria rörligheten enligt EU-rättendenna uppfattning fick stöd av professor Ulf Bernitz. Lööf Mediehus kan avlyssnas emot att en utländsk "Mediehus kan avlyssnas" inte kan kommunicera med en klient i Sverige utan att riskera avlyssning, vilket en svensk advokat inte riskerar.

Det vi [motståndare i riksdagen] föll på i FRA-frågan var att vi inte organiserade oss. De isolerade oss en och en och det var fel att vi tillät oss att bryta kontakten.

Samtliga riksdagspartiers ungdomsförbund, liksom samtliga av de studentförbund som uttalat sig Mediehus kan avlyssnas frågan, är motståndare till lagen. Även internt inom flera av regeringspartiernas moderorganisationer, främst folkpartiet och Centerpartiethar kritiken varit stor. Folkpartiets största partidistrikt — Stockholms stad — beslutade på ett medlemsmöte den 14 maj att skriva till sin riksdagsgrupp med en begäran om att stoppa lagförslaget.

Den 14 juli skrev de tre tidigare partiledarna för folkpartiet Ola UllstenBengt Westerberg och Maria Leissner tillsammans med fyra folkpartistiska riksdagsledamöter bland annat Birgitta Ohlsson och Cecilia Wikström under en debattartikel på DN Debatt i Dagens Nyheter där de uppmanar regeringen att backa från beslutet att driva igenom FRA-lagen och att "avfärda motståndet mot FRA-lagen som uttryck för okunnighet och missuppfattningar".

De menar vidare att lagen strider mot grundläggande liberala värderingar samt att tunga remissinstanser visat sig kritiska mot lagen såväl före som efter de ändringar i lagen som föregick dess genomröstning. Inom centerpartiet har flera partidistrikt — bland andra Stockholm [ 60 ] och Göteborg [ 61 ] — opponerat sig mot lagen.

Det har dessutom startat något som heter centeruppropet som kräver en extra partistämma där beslut om att partiet ska ställa sig emot Mediehus kan avlyssnas. Dock har Maud Olofsson valt att stänga dörren för fler uppgörelser om FRA-lagen trots den interna kritiken inom partiet.

Förslaget innebär att det skall vara förbjudet att spana på signaler där mottagare och sändare finns inom Sveriges gränser. På så vis menade Centerpartiet att man kommer runt problemet med massavlyssning av svenska folket. Den 4 augusti publicerade 14 tunga moderata kommunalpolitiker en gemensam debattartikel i Dagens Nyheter där de kritiserade genomdrivandet av FRA-lagen. De menar i den att lagen är oförenlig med moderaternas politiska linje och pekade bland annat på det svaga väljarstödet, remissinstansernas kritik och att lagen möjliggör massavlyssning som i princip liknar ett brott mot brevhemligheten, dit sms Mediehus kan avlyssnas e-post enligt debattörerna bör inräknas.

Istället för att låta FRA börja använda de mycket långtgående befogenheter de fick genom den lag som Riksdagen röstade igenom i mitten av juni borde man stanna upp och ta fram ett nytt förslag med bred förankring. "Mediehus kan avlyssnas" 6 oktober meddelade Socialdemokraterna och Miljöpartiet i en gemensam motion att FRA-lagen innebär ett historiskt avsteg från principen, inskriven i grundlagen, om rätten till fri kommunikation utan statlig insyn.

Vänsterpartiets egen motion hade liknande innehåll. Enligt den svenska myndigheten Invest in Sweden Agency har flera stora multinationella företag meddelat att man inte vill satsa på ny verksamhet i Sverige i och med den nya lagen, då man inte säger sig vilja riskera sina kunders integritet. Vårt rykte kommer att försämras. Många företag som planerar att investera i Europa kommer att välja andra länder. Den som vill etablera sig på den europeiska marknaden kommer inte hit.

De vill inte att datatrafiken ska gå genom Sverige". Kostnaderna för telekombolagen blir enligt organisationen i det dyraste scenariot cirka 16 miljarder kronor, vilket i princip motsvarar års vinster för hela branschen. Dagens Nyheter meddelar att "hushållen riskerar att få betala mellan 2. För branschen kostar det ,5 miljarder kronor". Det amerikanska Internetföretaget Google deklarerade i maj att man inte kommer att investera i nya servrar i Sverige om lagförslaget går igenom.

I Finland har myndigheter och företag uttryckt oro för det i och med nya lagförslaget kan Mediehus kan avlyssnas det olagligt för finländska teleoperatörer att koppla telefonsamtal genom Sveriges nät, eftersom all kommunikation enligt finländsk lagstiftning måste vara konfidentiell. Den svenska Internetleverantören Bahnhof har meddelat att man inte tänker följa den nya lagen utan att man först tänker ta juridisk strid mot den. Efter utökad uppmärksamhet för FRAbeslutade Finlands regering att låta bygga en datafiberkabel i havet till Tyskland, för att undvika svensk övervakning av utrikestrafiken.

Den 3 september skrev 13 forskare i ett debattinlägg att FRA: Vidare krävde de att lagen måste rivas upp. I en opinionsundersökning som genomfördes av Skop på uppdrag av bland annat tankesmedjan Den Nya Välfärden mellan den 18 januari och 4 februari svarade drygt 1 svenskar mellan 18 och 84 år på frågan "Är Du för eller emot att en svensk myndighet får fria händer att avlyssna all telefon- och datatrafik, inklusive e-post, som passerar landets gränser?

I en opinionsundersökning som genomfördes av Novus Opinion på uppdrag av TV4-nyheterna den 17 juni dagen före riksdagsomröstningen svarade 1 svenskar över 18 år på frågan "Bör riksdagen rösta ja eller nej till lagen?

Sifo gjorde på uppdrag av Aftonbladet en opinionsundersökning den 25 och 26 juni Huvudfrågan som ställdes till 1 svenskar över 18 år var "I förra veckan fattade riksdagen beslut om en ny lag - den så kallade FRA-lagen - som bland annat ger Försvarets radioanstalt rätt att avlyssna data- och teletrafik som passerar Sveriges gränser.

Är du för eller emot FRA-lagen?

Volvo Cars elbilsmärke visar första...

Resultatet visade att 47 procent var negativa till lagen, 36 procent var för. Resultatet visade också att män var mer negativa till lagen än kvinnor.

Mätningen tog även hänsyn till partisympati och ålder. FRA har sedan andra världskriget bedrivit signalspaning mot militär men även icke-militär verksamhet, vilket har skett med regering och riksdags vetskap. Mediehus kan avlyssnas har gett värdefulla underrättelser för Sveriges regering och det skulle inte vara samhällsekonomiskt lönsamt att bedriva denna verksamhet utspridd på flera håll.

FRA bedriver inte signalspaning för egna syften utan Mediehus kan avlyssnas på uppdrag av försvarsmakten, polisen och andra myndigheter.

Denna avlyssning reglerades i Lagen...

Genom förslaget kommer myndigheten få tillgång till större volymer internationell kabelburen trafik vilket syftar till att bättre tillgodose de underrättelsebehov som finns hos uppdragsgivarna.

Det här kan bli ett stort bekymmer för ett mediehus. utomlands, vilket innebär att FRA, Försvarets radioanstalt, har rätt att avlyssna trafiken. Du kan även "Mediehus kan avlyssnas" det när du vill i appen Sveriges Radio Play. Facebook ökar transparens om annonser, hur gör svenska mediehus? (sändes.

än motsvarande lagar i USA, där man måste ha domstolsbeslut för att få avlyssna sina medborgare. Stora mediehus kan avlyssnas av FRA.

MORE: Barbie kan avlyssna barn

DU ÄR HÄR:
Nyhetsflöde